Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van SkyClear.
1.2 Indien de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden opneemt in een opdracht die afwijken van – of niet voorkomen in – deze voorwaarden, zijn deze alleen bindend voor de leverancier indien en voor zover SkyClear deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

2. Aanbiedingen

2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle aanbiedingen vrijblijvend.
2.2 Indien blijkt dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens in de aanvraag of overeenkomst onjuist waren, behoudt SkyClear zich het recht voor om de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

3. Opdrachten

3.1 Opdrachten zijn alleen bindend indien de opdrachtgever deze schriftelijk heeft bevestigd of, bij gebrek aan een dergelijke bevestiging, indien SkyClear de opdracht uitvoert.
3.2 De opdrachtgever is verplicht om SkyClear altijd volledig te informeren over de kwaliteitseisen voordat de opdracht wordt verstrekt. Indien deze eisen pas na aanvaarding van de opdracht bekend worden, is SkyClear gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder dat dit recht geeft op enige vorm van compensatie voor de opdrachtgever.
3.3 Niet-functionele verschillen tussen de specificaties en referenties naar kwaliteit van SkyClear en wat daadwerkelijk geleverd wordt, geven de opdrachtgever geen recht op enige vorm van compensatie, om welke reden dan ook.

4. Prijzen

4.1 De prijzen van SkyClear zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren die van toepassing zijn op de datum van de aanbieding, bestaande uit omvang, niveau van detail en beschikbaarheid van personeel en middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van het werk. Indien de prijzen van deze kostprijsbepalende factoren zes maanden na de datum van de aanbieding en/of bevestiging stijgen, zelfs indien deze stijging is veroorzaakt door omstandigheden die voorzienbaar waren op het moment van de aanbieding en/of bevestiging, is SkyClear gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en is deze prijsverhoging bindend voor de opdrachtgever.

5. Leveringstermijn

5.1 De leveringstermijn gaat in op het moment dat SkyClear de schriftelijke opdracht ontvangt.
5.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geeft het overschrijden van de leveringstermijn om welke reden dan ook geen recht op compensatie.

6. Leveringen

6.1 SkyClear is gerechtigd om een opdracht op te splitsen in deelleveringen en elke levering te factureren, waarbij het recht behouden blijft om betaling te eisen volgens de geldende betalingsvoorwaarden voor elke gefactureerde deellevering.

7. Risico's en transport

7.1 Het risico van de goederen gaat over op de opdrachtgever vanaf het moment dat deze goederen gereed zijn voor levering aan de opdrachtgever.

8. Wijzigingen in een opdracht

8.1 Alle wijzigingen in een opdracht, hetzij op instructie van de opdrachtgever, hetzij omdat omstandigheden een andere uitvoering vereisen, worden beschouwd als contractuele wijzigingen indien er extra kosten mee gemoeid zijn en als contractuele verminderingen indien er minder kosten mee gemoeid zijn. Deze wijzigingen worden dienovereenkomstig aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
8.2 Indien SkyClear meer werkzaamheden moet verrichten als gevolg van omstandigheden die haar bekend waren op het moment van de aanbieding of orderbevestiging, of indien zij onder moeilijkere omstandigheden werkzaamheden moet verrichten dan zij bekend was op het moment van het aangaan van de overeenkomst, is zij gerechtigd de hieruit voortvloeiende hogere kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met deze hogere kosten, is SkyClear gerechtigd het gedeelte van de opdracht dat nog niet is uitgevoerd, te annuleren.

9. Garantie

9.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, garandeert SkyClear dat de opdracht naar beste vermogen en met de nodige zorgvuldigheid en professionaliteit is uitgevoerd.

10. Betalingsvoorwaarden

10.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling netto en contant te geschieden binnen 30 dagen na de datum van de desbetreffende factuur.
10.2 Indien betaling niet binnen de in dit artikel bepaalde termijn plaatsvindt, is SkyClear vanaf het einde van deze termijn, zonder enige ingebrekestelling, gerechtigd een vergoeding voor renteverlies in rekening te brengen, berekend tegen 10% of het wettelijke rentepercentage - indien hoger - over het openstaande bedrag op dat moment.
10.3 Naast de koopprijs en rente is SkyClear ook gerechtigd om alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, veroorzaakt door niet-betaling, te vorderen van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever voor elk geval waarin SkyClear de hulp van een derde heeft ingeschakeld voor de incasso.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Zolang de opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag niet volledig heeft betaald, blijven alle geleverde goederen eigendom van SkyClear.
11.2 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting jegens SkyClear uit hoofde van de overeenkomst, is SkyClear gerechtigd, zonder enige ingebrekestelling, de goederen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst ook zonder rechterlijke tussenkomst wordt beëindigd, onverminderd het recht van SkyClear op schadevergoeding of verlies, gederfde winst en rente.

12. Bijzondere omstandigheden met betrekking tot de opdrachtgever

12.1 Vorderingen worden onmiddellijk opeisbaar indien de opdrachtgever failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, indien alle vermogensbestanddelen van de opdrachtgever worden beslagen, de opdrachtgever overlijdt of indien de opdrachtgever wordt geliquideerd of ontbonden.
12.2 In voornoemde gevallen is SkyClear ook gerechtigd de overeenkomst of het niet-uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van SkyClear om een vergoeding te eisen voor eventuele schade die zij als gevolg daarvan zou kunnen lijden.
12.3 Indien een van de bovengenoemde omstandigheden zich voordoet, is SkyClear gerechtigd om de volledige koopprijs van de goederen vooraf te eisen of zekerheid te stellen voor de overeengekomen prijs, naar eigen goeddunken.

13. Overmacht

13.1 Indien zich een situatie van overmacht voordoet, waaronder burgerlijke onrust, mobilisatie, oorlog, verkeersopstoppingen, stakingen, lock-outs, bedrijfsonderbreking, stagnatie in de levering, brand, overstroming, invoer- en uitvoerbelemmeringen, evenals indien SkyClear niet kan leveren als gevolg van haar eigen leveranciers, ongeacht de reden, waardoor SkyClear redelijkerwijs niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort of kan deze worden beëindigd door middel van een aangetekende brief, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding.

14. Beëindiging

14.1 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden, is SkyClear gerechtigd de overeenkomst met die opdrachtgever te beëindigen, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, onverminderd het recht van SkyClear op schadevergoeding of verlies, gederfde winst en rente.

15. Aansprakelijkheid

15.1 De aansprakelijkheid van SkyClear is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van SkyClear, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden van toepassing is.
15.2 SkyClear is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

16. Geschillen en toepasselijk recht

16.1 Op alle overeenkomsten tussen SkyClear en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst tussen SkyClear en de opdrachtgever worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar SkyClear is gevestigd.

Dit zijn de algemene voorwaarden van SkyClear. Het is belangrijk om te vermelden dat deze voorwaarden mogelijk specifiek zijn voor SkyClear en dat andere bedrijven mogelijk verschillende voorwaarden hanteren. Het is altijd raadzaam om de specifieke algemene voorwaarden van een bedrijf te raadplegen voordat u akkoord gaat met een overeenkomst of opdracht.